โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC (รอบ 2) ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2556

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC (รอบ 2) ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค ที่มีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 14 – 23 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  • สมัครผ่านอีเมล์ ที่ phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th

เว็บไซต์