TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง59 เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • (หน้า 2, 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 10)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10