TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง59 วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 2559 (ครั้งที่ 2)

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มกราคม – 4 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรมห้าประโยค
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4