รับตรง59 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • นิติศาสตร์ +การบัญชี-คู่ขนาน
   • นิติศาสตร์ +เทคโนโลยีสารสนเทศ/คู่ขนาน
   • นิติศาสตร์ +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 7)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การส่งเสริมสุขภาพ
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยชุมชน +นิติศาสตร์/คู่ขนาน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม +นิติศาสตร์/คู่ขนาน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยชุมชน +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
   • การส่งเสริมสุขภาพ +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
  • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
   • การแพทย์แผนจีน +ภาษาจีน/คู่ขนาน
  • (หน้า 7)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • (หน้า 8)
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจ
   • การตลาด
   • การท่องเที่ยว
   • การเงินและการธนาคาร
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • การสื่อสารสื่อใหม่
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร +การจัดการธุรกิจ/คู่ขนาน
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
   • สถิติ
   • อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จุลชีววิทยา
   • ชีวเคมี
   • โภชนาการและโภชนบำบัด
  • (หน้า 9)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
   • ภาษาฝรั่งเศส +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
  • (หน้า 9)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะและการออกแบบ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรมศาสตร์
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยการศึกษา
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์ +หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
   • เคมี +หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
   • ชีววิทยา +หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
   • พลศึกษา +วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา/คู่ขนาน
   • ฟิสิกส์ +หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
   • ภาษาไทย +หลักสูตรศิลปศศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
   • ภาษาอังกฤษ +หลักสูตรศิลปศศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   • เคมี +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
   • ชีววิทยา +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
   • จุลชีววิทยา +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT และ PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 1,370 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ป้ายกำกับ: