TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 2) ม.เกษตรศาสตร์ 2556

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 22 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในระบบการศึกษาของประเทศไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติภายในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พิจารณาจากคะแนนสอบอย่างน้อย 1 รายการจากรายการดังต่อไปนี้
  • TOEFL (Paper-based) — ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 525 คะแนน หรือ
  • TOEFL (Computer- based Test) — ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 196 คะแนน หรือ
  • TOEFL (Internet- based Test) — ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 69 คะแนน หรือ
  • IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า — 5.5 คะแนน หรือ
  • SAT I (Verbal หรือ Critical Reading) — ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 380 คะแนน หรือ
  • CU-TEP — ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 525 คะแนน หรือ
  • TU-GET — ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 525 คะแนน หรือ
  • GAT 85 (Part 2: English) — ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
 • มีคะแนนแสดงผลการเรียนในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้
  • SAT I (Math) — ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • PAT 71 (Mathematics Test) — ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน หรือ
  • เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย — ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • ประมาณ 100 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารพิทยาลงกรณ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์