รับตรง60 นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • กีฏวิทยา
  • ปฐพีศาสตร์
  • พืชไร่
  • พืชสวน
  • โรคพืช
  • ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
  • สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2558 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลึ่ยกลุ่มวิทย์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์