รับตรง59 ประเภทรับตรง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2559 (2 รอบ)

รับตรง59 ประเภทรับตรง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2559 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 11 มกราคม – 25 มีนาคม 2559
 • รอบที่ 2 : 2 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี

 • คณะแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • แพทยศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์-สมทบ
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ชีววิทยาประยุกต์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 4)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กฏหมายอิสลาม
   • ภาษาอาหรับ-หลักสูตรนานาชาติ
   • อิสลามศึกษา
   • อิสลามศึกษา-ภาคสมทบ
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีโยธา
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการเกษตร
  • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
  • เครื่องกล
  • ช่างกลโรงงาน
  • ช่างเชื่อมโลหะ
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • การก่อสร้าง
  • การบัณชี
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
  • เครื่องกล
  • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
  • เครื่องกล
  • ช่างเทคนิคโลหะ
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • การก่อสร้าง
  • การบัณชี
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-ยกเว้นคณะวิทยาการจัดการ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์