รับตรง59 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร 2559 (ครั้งที่ 2)

รับตรง59 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร 2559 (ครั้งที่ 2)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 25 มกราคม – 6 เมษายน 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 25 มกราคม – 8 เมษายน 2559

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หน้า 2-5)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • TOEFL-PBT ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
   • TOEFL-CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป
   • TOEFL-IBT ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป
   • IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป
   • SAT (Critical Reading) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
  • (หน้า 2)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นแฟ้มผลงาน
  • สอบคัดเลือกภาษาอังกฤษ-สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
  • (หน้า 3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หน้า 6-8)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • TOEFL-PBT ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
   • TOEFL-CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป
   • TOEFL-IBT ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป
   • IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป
   • SAT (Critical Reading) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
  • (หน้า 6)
 • การคัดเลือก
  • สอบคัดเลือกภาษาอังกฤษ-สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 7)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
  • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์