รับตรง59 ยื่นคะแนน GAT/PAT ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2559

รับตรง59 ยื่นคะแนน GAT/PAT ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 31 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย-ภาษาไทยทางธุรกิจ
   • ภาษาไทย-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
   • ภาษาไทย-ภาษาและวรรณกรรม
   • ธุรกิจอิสลามศึกษา
   • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเป็นผู้ประกอบการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • คณิตศาสตร์
   • คหกรรมศาสตร์
   • เคมี
   • เคมีอุตสาหกรรม-ปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เกษตรศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคนิคการแพทย์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพลิเคชั่น
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการผลิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
   • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 1,271 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอรเน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8