รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2559 (รอบ 1)

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2559 (รอบ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษา
   • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คณิตศาสตร์
   • สถิติประยุกต์
   • เคมี
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • ชีววิทยา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-หลักสูตรนานาชาติ
   • ประวัติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ดนตรี
   • ศิลปกรรม
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • การปกครองท้องถิ่น
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 16)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การตลาด-เทียบโอน
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-เทียบโอน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • บัญชี
   • บัญชี-เทียบโอน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • (หน้า 17)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • การออกแบบ-ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • การออกแบบ-ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
   • การออกแบบ-ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก-เทียบโอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • ไฟฟ้าอุตสาหกรรม-อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   • ไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ไฟฟ้าอุตสาหกรรม-เทียบโอน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • วิศวกรรมพลังงาน
   • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมพลังงาน-เทียบโอน
  • (หน้า 18)

คุณสมบัติ

 • ประเภททั่วไป
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. /ปวส. หรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • ประเภททุนโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 สายวิทย์ ใน จังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี หรือชัยนาท
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • จะต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในอันดับ 1 เท่านั้น
 • (หน้า 3, 4, 12)

จำนวนรับ

 • รวม 2,697 คน
 • (หน้า 14)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: