โครงการรับตรง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โครงการรับตรง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 14 พฤษภาคม 2556

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครสอบด้วยตันเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ – โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

อื่นๆ