รับตรง59 ภาคปกติ รอบโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2559

รับตรง59 ภาคปกติ รอบโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 มกราคม – 31 มีนาคม 2559

คณะครุศาสตร์ (หน้า 2 – 5)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาไทย
   • พลศึกษา
  • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ
  • ประเภทเรียนดี
   • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
   • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • มีผลการสอบ GAT / PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์
   • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
   • เป็นผู้มีกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีหนังสือ เกียรติบัตรรับรองจากสถานศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม
   • มีผลการสอบ GAT / PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 3)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน/ผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • (หน้า 3)

คณะพยาบาลศาสตร์ (หน้า 6 – 8)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คุณสมบัติ
  • อายุ 17-25 ปีบริบูรณ์
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยคณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน
  • มีผลการสอบ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
  • (หน้า 6)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • (หน้า 7)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 9 – 11)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องผล
  • (หน้า 9)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 3
  • (หน้า 9)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์