รับตรง59 ภาคปกติ ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2559 (2 รอบ)

รับตรง59 ภาคปกติ ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2559 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 22 มกราคม – 10 มีนาคม 2559
 • รอบที่ 2 : 4 เมษายน – 17 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย
   • ดนตรีสากล
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อิเล็คโทรนิคและคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • อิเล็คโทรนิคและคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม-เทียบโอน
 • คณะเกษตรและชีวภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วารสารศาสตร์ดิจิตอล
   • การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
   • วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์