รับตรง59 ประเภทเรียนดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2559

รับตรง59 ประเภทเรียนดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ดนตรีสากล
   • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อิเล็คโทรนิคและคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • คณะเกษตรและชีวภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วารสารศาสตร์ดิจิตอล
   • การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
   • วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์