รับตรง59 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (ขยายเวลา)

รับตรง59 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (ขยายเวลา)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ประจำปีการศึกษา 2559 (ขยายเวลา)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 มกราคม – 15 มีนาคม 2559
 • 15 – 25 มีนาคม 2559
 • 15 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2559
 • 15 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่
  • TU-GET และ/หรือ TOEFL — ไม่น้อยกว่า 500
  • และ/หรือ IELTS — ไม่น้อยกว่า 6.0
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์