โครงการรับตรง วิศวกรรมนาโน-นานาชาติ จุฬาฯ 2556 (รอบ 2)

โครงการรับตรง วิศวกรรมนาโน-นานาชาติ จุฬาฯ 2556 (รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบ 2) ในสาขาวิศวกรรมนาโน

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 พฤษภาคม 2556

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL (Paper-based) — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   (Computer-based) — ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
   (Internet-based) — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • CU-TEP ซึ่งเทียบเป็นคะแนน TOEFL — ไม่ต่ำกว่า 550
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT (Math Section) — ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  • SAT I (Math) และ SAT II (Math Level 2) — แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-ATS (Nano) — ไม่ต่ำกว่า 1200 หรือ
  • SAT II (Physics, Chemistry, Biology) — แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
 • โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

จำนวนรับ

 • 30 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่ http://www.ise.eng.chula.ac.th

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์