TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง59 รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ เทียบโอน ม.บูรพา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป เทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 11 มีนาคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 75 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร QS2 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5