รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2559

รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 12 เมษายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์
 • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • น้ำหนักตัวต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแผนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2558 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.60 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์