มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รับตรง59 ประเภทคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏกําแพงเพชร 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ – ภาคปกติ กำแพงเพชร

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ดนตรีศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • พลศึกษา
  • ภาษาจีน
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ภาษาไทย
  • การประถมศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์-ควบครุศาสตร์ 2 ปริญญา
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาจีน
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • สารสนเทศภูมิศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การตลาด
  • การเงินการธนาคาร
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการทั่วไป
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีพลังงาน
  • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาที่เปิดรับ – ภาคปกติ แม่สอด

 • คณะครุศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการทั่วไป
  • การบัญชี
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรควบครุศาสตรบัณฑิต
  • มีผลการสอบ PAT 5
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • มีผลการสอบ PAT 1
 • ครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • มีผลการสอบ PAT 2
 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์
  • มีผลการสอบ PAT 2
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (ประกาศฉบับที่ 1 หน้า 3-7)
 • (ประกาศฉบับที่ 2 หน้า 8-11)
 • (ประกาศฉบับที่ 3 หน้า 12-19)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19