โครงการรับตรง คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2556 (รอบ 2)

โครงการรับตรง คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2556 (รอบ 2)

รับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 17 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาธุรกิจ : จีน — 20 คน
 • สาขาวิชาจีนศึกษา — 20 คน
 • สาขาวิชาไทยศึกษา — 20 คน
 • สาขาวิชาวิเทศศึกษา
  • วิชาเอกวิเทศธุรกิจ : เกาหลี — 20 คน
  • วิชาเอกเกาหลีศึกษา — 20 คน

คุณสมบัติ

 • ชาวหรือไทยชาวต่างชาติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มี GPAX 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือ GPA ภาษาอังกฤษ 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป หรือ
 • มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครของนักเรียนไปยังงานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

อื่นๆ