รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับตรง59 ความสามารถดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมีประยุกต์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • เทคโนโลยีความงาม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศฺลป์ หรือกีฬา
 • (หน้า 3, 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
 • ทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10