รับตรง59 โควตาพิเศษ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

รับตรง59 โควตาพิเศษ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เขียนเรียงความในหัวข้อ “ปัญหาและการจัดการด้านอาชีวอนามัยในศตวรรษที่ 21” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • ถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตนเอง พร้อมให้เหตุผลถึงการเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้ม ความยาวไม่เกิน 10 นาที เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น บันทึกลงในแผ่นซีดี แล้วส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการสมัคร
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • เขียนเรียงความในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การกีฬาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดของข้าพเจ้า” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์