TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

โครงการรับตรง ส่งเสริมการศึกษาทางด้านภาษาอาเซียน ม.มหาสารคาม 2556

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนที่สังกัดโรงเรียนที่ทำข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2555
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
  • เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนที่ทำข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัคร ที่ห้องวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม

อื่นๆ