TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง59 โควตาพื้นที่ จ.ระยอง คณะวิศวะ พระนครเหนือ-ระยอง 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วุฒิ ม.6
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและบานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาสาหการและโลจิสติกส์
  • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ (แห่ง2)

 • วุฒิ ปวช.
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและบานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ (แห่ง3)

 • วุฒิ ปวส.
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 ปี สมทบพิเศษ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและบานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. หรือ ปวส.
 • วุฒิ ม.6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • วุฒิ ปวช.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • วุฒิ ปวส.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7