รับตรง59 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ (แต่ละกลุ่มภาษา ศึกษารายวิชาภาษา จำนวน 36 หน่วยกิต)

 • คณะอักษรศาสตร์
  • สาขาวิชาเอเชียศึกษา-โครงการพิเศษ
  • กลุ่มภาษาจีน 70 คน
  • กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 70 คน
  • กลุ่มภาษาเกาหลี 30 คน
  • กลุ่มภาษาเวียดนาม 30 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลสอบ O-NET 3 วิชาคือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
 • มีผลสอบ GAT
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 200 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์