โครงการรับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ระบบพิเศษ) ม.มหาสารคาม 2556

โครงการรับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ระบบพิเศษ) ม.มหาสารคาม 2556

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ โครงการที่คณะฯดำเนินการเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการส่งเสริมการศึกษาทางด้านภาษาไทยและภาษาตะวันออก
  • ศศ.บ.ภาษาไทย — 20 คน
  • ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ — 20 คน
  • ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) — 25 คน
  • ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) — 25 คน
  • ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (พม่า) — 25 คน
  • ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) — 20 คน
  • เงื่อนไข
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 • โครงการส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์
  • ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ — 40 คน
  • เงื่อนไข
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 • โครงการส่งเสริมการศึกษาทางด้านพัฒนาชุมชน
  • ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน — 20 คน
  • เงื่อนไข
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 • โครงการส่งเสริมการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์
  • วท.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร — 20 คน
  • เงื่อนไข
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 • โครงการส่งเสริมการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ
  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ — 30 คน
  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ — 30 คน
  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ — 30 คน
  • เงื่อนไข
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
   • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส
  • ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส — 20 คน
  • เงื่อนไข
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัคร ที่ห้องวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

อื่นๆ