รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นร.ที่สนใจความเปลี่ยนแปลงสังคม ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นร.ที่สนใจความเปลี่ยนแปลงสังคม ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการนักเรียนที่สนใจศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลงานการเขียนความเรียงเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือระหว่างประเทศ หรือความเรียงในประเด็นดังกล่าวที่เขียนขึ้นใหม่
 • มีความสนใจศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้วิธีคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์