รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นักเรียนพิการ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นักเรียนพิการ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • (หน้า 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ธุรกิจศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
  • (หน้า 3)
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • จิตรกรรม
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะไทย
  • (หน้า 4)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี
  • ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
  • คณิตศาสตร์ สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบำบัด
  • (หน้า 7)
 • คณะบริการธุรกิจ
  • (หน้า 7)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์
  • เศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์-คำนวณ
  • (หน้า 7)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • (หน้า 8)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  • แอนิเมชั่น
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้พิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • มีประเภทความพิการ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์