TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 สำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • มีภูมิลำเนาอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือบนพื้นที่สูงในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน/องค์กร เช่น โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรอื่นๆ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มผลงาน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4