รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 เด็กดีมีที่เรียน ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 เด็กดีมีที่เรียน ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 มกราคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 2)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี
  • ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์ สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
  • (หน้า 4)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์
  • เศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์
  • (หน้า 5)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 5)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  • การจัดการสมัยใหม่
  • แอนิเมชั่น
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน และแต่ละโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อได้เพียง 1 คน เท่านั้น
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกคณะ
 • (หน้า 2, 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบคัดเลือกอื่นๆตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์