TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 โครงการ วมว. ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี
  • ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์ สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศ
  • (หน้า 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
  • (หน้า 4)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวมวและยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการวมวจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • กำลังศึกษษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ในโรงเรียนดังต่อไปนี้
  • สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
  • สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
  • ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
  • มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
  • ดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร
  • สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  • ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง
  • สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
  • สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
  • สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
 • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์และคณิต ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 40%
  • มีผลการสอบ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 20%
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
  • (หน้า 5)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีผลการสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 75%
  • มีผลการสอบ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 75%

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5