โครงการรับตรง ทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2557

โครงการรับตรง ทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการคัดเลือกเองโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

กําหนดการรับสมัคร

 • ภายใน 26 กรกฎาคม 2556

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยใน 4 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 และ 5)ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆรวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 และ 5) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ดังนี้
  • วิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
 • เป็นทายาทของแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน หรือญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรงดังนี้
  • มีบิดา หรือมารดา หรือปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย ที่สืบสายโลหิตโดยตรง เป็นแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน
  • มีพี่ชาย หรือพี่สาว ร่วมบิดา มารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา เป็นแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน
  • ทั้งนี้บุคคลที่กล่าวมา ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย และหรือประเภทเภสัชกรรมไทย และหรือประเภทผดุงครรภ์ไทย และหรือประเภทนวดไทย หรือมีเอกสารยืนยันได้ว่า เป็นผู้ประกอบอาชีพการแพทย์แผนไทย มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ที่รับรองโดยนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัด หรือผู้ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด ให้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนในหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนั้นๆ

จำนวนรับ

 • 20 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครแสดงความจำนงเข้าศึกษาผ่านโรงเรียนที่ดนเองศึกษาอยู่
 • โรงเรียนแจ้งราบชื่อนักเรียนที่สมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์