TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 ช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่เป็นบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่าขึ้นไปในทุกส่วนงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารประเทศไทย ประจำปี 2556-2558
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 3 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลคะแนนจากการแข่งขันตอบปัญหาฯ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3