รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 ความสามารถพิเศษสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 ความสามารถพิเศษสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • สื่อสารการตลาด
  • วารสารศาสตร์
  • สื่อสารการแสดง
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความสามารถพิเศษด้านการสื่อสารมวลชนในแต่ละสาขาดังนี้
  • สื่อสารการตลาด : มีทักษะและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา เป็นต้น
  • วารสารศาสตร์ : มีทักษะในด้านข่าว สารคดีในทุกสื่อ รวมถึงความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านการออกแบบ การถ่ายภาพ เป็นต้น
  • สื่อสารการแสดง : มีทักษะในด้านละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ทักษะการแสดง และการผลิตในทุกสื่อ รวมถึงทักษะในด้านการดำเนินรายงานในทุกสื่อ เป็นต้น
 • ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน โดยโรงเรียนละไม่เกิน 2 คนเท่านั้น
 • มีผลการสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
 • มีผลการสอบ PAT 1 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • หรือ มีผลการสอบ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
  • หรือ มีผลการสอบ PAT 7 ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์