TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง59 สร้างปัญญาวิทย์ (YSTP) ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2559

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร/วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตัวเองที่สถาบัน
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3