รับตรง59 ภาคปกติ รอบรับตรง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2559

รับตรง59 ภาคปกติ รอบรับตรง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 6 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 5)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • นิติศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-บริหารภาครัฐและท้องถิ่น
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ดนตรีสากล
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเซรามิก
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการท่องเที่ยว
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • การบริหารธุรกิจ-การเงินการธนาคาร
  • การบริหารธุรกิจ-การตลาด
  • การบริหารธุรกิจ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์
  • นิเทศศาสตร์-วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจการบิน-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการบริการและการโรงแรม-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบ
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการสอบ GAT
 • มีผลการสอบ PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์