TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง59 ใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อการเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
   • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   • ฟิสิกส์วิศวกรรม-วิศวกรรมไมโครและนาโนเทคโนโลยี-สองภาษา
   • ฟิสิกส์วิศวกรรม-วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ-สองภาษา
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์-สองภาษา
   • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 13)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 13)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม-การจัดการผลิต
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 14)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 15)
 • คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 9)
 • (ค่าเทอม หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16