รับตรง59 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2559 (ครั้งที่ 1)

รับตรง59 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2559 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 พฤศจิกายน 2558 – 29 มกราคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช 30 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 30 คน
  • ธุรกิจการเกษตร 50 คน
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • ประเภทผลการเรียนดี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร)
  • สายวิทย์-คณิต, มีผลการเรียนในรายวิชาคณิต เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • สายศิลป์-คำนวณ, มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประเภททายาททางการเกษตร
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำหนด หรือเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์