รับตรง59 โควตาจังหวัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 โควตาจังหวัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 พฤศจิกายน 2558 – 29 มกราคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 50 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 30 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช 30 คน
  • ธุรกิจการเกษตร 50 คน
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษา 9 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
 • กำลังศึกษาอยู่ในสายวิทย์-คณิต โดยมีผลการเรียนในรายวิชาคณิต เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือสายศิลป์-คำนวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์