รับตรง59 เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 5 – ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ห้อง ศษ 3128 สำนักงานเลขานุการ 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์