รับตรง59 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 4 โครงการ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2559

รับตรง59 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 4 โครงการ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 4 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการรับตรง (หน้า 2-6)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ 15 คน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมนอกฝั่ง 10 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 20 คน
   • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 30 คน
  • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ
  • มีผลการสอบ GAT/PAT อายุไม่เกิน 2 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
  • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรืออาชีวศึกษาสายอุตสาหกรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.20
   • ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรืออาชีวศึกษาสายฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.20
   • ศึกษาในสายวิทย์-ทุกสาย หรืออาชีวศึกษาสายฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จะต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้ และรับเฉพาะเพศชาย เท่านั้น
  • (หน้า 2)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบพลศึกษา และว่ายน้ำ
  • (หน้า 3)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 4)
 • ค่าเทอม
  • (หน้า 5)

โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หน้า 7-11)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมต่อเรือ 3 คน
  • (หน้า 7)
 • คุณสมบัติ
  • เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
  • มีผลการสอบ GAT/PAT อายุไม่เกิน 2 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรืออาชีวศึกษาสายอุตสาหกรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • (หน้า 7)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 8)
 • ทุนการศึกษา
  • (หน้า 8)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 8)

โครงการช้างเผือก (หน้า 12-17)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมต่อเรือ 15 คน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ 15 คน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมนอกฝั่ง 10 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 20 คน
   • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 30 คน
  • (หน้า 12)
 • คุณสมบัติ
  • มีผลการสอบ GAT/PAT อายุไม่เกิน 2 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
   • ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรืออาชีวศึกษาสายอุตสาหกรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
   • ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรืออาชีวศึกษาสายฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
   • ศึกษาในสายวิทย์-ทุกสาย หรืออาชีวศึกษาสายฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จะต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้ และรับเฉพาะเพศชาย เท่านั้น
  • (หน้า 12)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบพลศึกษา และว่ายน้ำ
  • (หน้า 13)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 14)
 • ค่าเทอม
  • (หน้า 15)

โครงการลูกหลานชาวเรือ (หน้า 18-23)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมต่อเรือ 5 คน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ 5 คน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมนอกฝั่ง 5 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 5 คน
   • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 5 คน
  • (หน้า 18)
 • คุณสมบัติ
  • มีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชย์นาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือก และการประมงในทะเล
  • มีผลการสอบ GAT/PAT อายุไม่เกิน 2 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
  • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
   • ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรืออาชีวศึกษาสายอุตสาหกรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
   • ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรืออาชีวศึกษาสายฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
   • ศึกษาในสายวิทย์-ทุกสาย หรืออาชีวศึกษาสายฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จะต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้ และรับเฉพาะเพศชาย เท่านั้น
  • (หน้า 18)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบพลศึกษา และว่ายน้ำ
  • (หน้า 19)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 20)
 • ค่าเทอม
  • (หน้า 21)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์