โครงการรับตรง ม.ราชภัฏธนบุรี 2556 (รอบ 4)

โครงการรับตรง ม.ราชภัฏธนบุรี 2556 (รอบ 4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 4

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 23 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะครุศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://reg.dru.ac.th/entry/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์