TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง59 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ-ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

  • กลุ่มที่ 1 : 1 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2559
  • กลุ่มที่ 2 : 2 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2559
  • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    • สาขาวิชาสถิติ
    • สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
    • สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 ต้องมีคะแนนสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 อายุไม่เกิน 2 ปี
  • (หน้า 2)

จำนวนรับ

  • กลุ่มที่ 1 : 115 คน
  • กลุ่มที่ 2 : 100 คน
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

  • กลุ่มที่ 1
    • ยื่นผลการสอบ
    • สอบสัมภาษณ์
  • กลุ่มที่ 2
    • สอบข้อเขียน
    • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6