รับตรง59 ความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2559

รับตรง59 ความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2558 – 29 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-พลศึกษาและสุขศึกษา 5 ปี
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ฟิสิกส์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • (หน้า 4, 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับในระดับหนึ่งตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • ผู้สมัครที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติ ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง จะได้รับการยกเว้น ไม่ใช้บังคับเกณฑ์ระดับคะแนนเฉลี่ย
 • (หน้า 5, 6)

จำนวนรับ

 • รวม 37 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นประวัติ
 • ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์