รับตรง59 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2559

รับตรง59 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2559

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 17 เมษายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลคะแนน GAT / PAT 2 / O-NET
 • มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 – 25 ปี
 • (หน้า 11)

จำนวนรับ

 • ประเภททุนกองทัพบก
  • เพศหญิง 20 คน
 • ประเภททุนส่วนตัว
  • พลเรือนทั่วไป-เพศชาย 10 คน
  • พลเรือนทั่วไป-เพศหญิง 50 คน
  • ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก-เพศหญิง 5 คน
 • (หน้า 11)
 • (ค่าลงทะเบียนเข้าศึกษา หน้า 24)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์