รับตรง59 นร.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2559

รับตรง59 นร.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2559

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 24 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 18)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • (หน้า 7, 17)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ
 • เพศชายหรือ หญิง
 • มีสถานภาพโสด หรือสมรส (แต่ขณะศึกษาไม่ให้มีการตั้งครรภ์)
 • อายุครบ 18 – 35 ปี บริบูรณ์
 • (หน้า 9)

จำนวนรับ

 • ประเภททุนส่วนตัว 100 คน
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์