รับตรง59 ข้าราชการในกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ 2559

รับตรง59 ข้าราชการในกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ 2559

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน นายทหารกองหนุน ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 มกราคม – 1 มีนาคม 2559
 • (หน้า 38)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร – แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี
  • ระดับปริญญาโท 64 อัตรา
  • (หน้า 13)
 • ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร – แต่งตั้งยศเป็น จ่าอากาศตรี
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 18 อัตรา
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 300 อัตรา
  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 82 อัตรา
  • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
 • ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุ 18 – 35 ปี บริบูรณ์
 • ตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอายุ 18 – 30 ปี บริบูรณ์ ยกเว้นบางตำแหน่ง
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นบางตำแหน่ง
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละตำแหน่งที่กำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือกภาควิชาการ
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 27, 35, 37)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39