TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง59 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ/BEC ม.ธรรมศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมกันอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • IELTS — ระดับ 6 ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL (Internet-based) — 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • TU-GET — 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • SAT (Critical Reading) — 470 คะแนนขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 90 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ห้อง 140 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • (หน้า 3)

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์