รับตรง59 ระบบสอบตรง-สมัครผ่านเว็บ สถาบันพระบรมราชชนก 2559

รับตรง59 ระบบสอบตรง-สมัครผ่านเว็บ สถาบันพระบรมราชชนก 2559

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อด้วยระบบสอบตรง ผ่านเว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 29 มกราคม 2559
 • (หน้า 16)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน/วิทยาศาสตรบัณฑิต-สาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาเวชระเบียน
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต-สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย/สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์-สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-สาขาวิชาเวชระเบียน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
 • (หน้า 2)

หลักสูตรร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
  • 60 คน
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี
  • 60 คน
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมคณิต-วิทย์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ และคณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลการสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน
  • มีผลการสอบ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
  • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  • เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร สำหรับหลักสูตรอื่นๆ ไม่จํากัดส่วนสูงของผู้สมัคร
  • (หน้า 4)
 • กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมคณิต-วิทย์
  • อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีและไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
  • เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ด้านเวชกิจฉุกเฉิน
  • เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 7)
 • กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • ผลงานปฏิบัติงาน
  • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ
 • (หน้า 12)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19