รับตรง59 ความสามารถทางด้านกีฬา ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง59 ความสามารถทางด้านกีฬา ม.สงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2558 – 17 มกราคม 2559
 • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-หาดใหญ่
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์-หาดใหญ่
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะศิลปศาสตร์-หาดใหญ่
  • ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ชุมชนศึกษา
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ-หาดใหญ่
  • ระบบสารสนเทศ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การบัญชี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  • การจัดการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร-หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
  • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 4)
 • คณะนิติศาสตร์-หาดใหญ่
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเศรษฐศาสตร์-หาดใหญ่
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 5)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปัตตานี
  • ภาษาจีน
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
  • ภาษาอาหรับ-มลายูศึกษา
  • ภาษาอาหรับ-มลายู
  • ภูมิศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-มานุษยวิทยา
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • การจัดการสารสนเทศ
  • ประวัติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการสื่อสาร-ปัตตานี
  • นิเทศศาสตร์
  • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • (หน้า 8)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์-ปัตตานี
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะประยุกต์
  • (หน้า 8)
 • คณะรัฐศาสตร์-ปัตตานี
  • การปกครอง
  • การปกครองท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • นโยบายสาธารณะ
  • (หน้า 8)
 • คณะบริการและการท่องเที่ยว-ภูเก็ต
  • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 8)
 • คณะวิเทศศึกษา-ภูเก็ต
  • วิเทศธุรกิจ:จีน-หลักสูตรนานาชาติ
  • จีนศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • ไทยศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิเทศศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • ยุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-ภูเก็ต
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-ภูเก็ต
  • การจัดการระบบวิศวกรรม
  • (หน้า 10)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ-ตรัง
  • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
  • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ศิลปะการแสดงและการจัดการ
  • (หน้า 7)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ตรัง
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สุราษฏร์ธานี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 11)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ-สุราษฎร์ธานี
  • พัฒนาธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการรัฐกิจ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
  • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีประวัติการแข่งขันทางด้านกีฬา
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบความสามารถและทักษะด้านกีฬา
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: